Regulamin

§1 Definicje

 1. SprintKurier: MAREK USZPULEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLOBAL LOGISTICS CONSULTING MAREK USZPULEWICZ z siedzibą w Opolu (45-050) przy ul. gen. Józefa Zajączka 8/6, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez MINISTER ROZWOJU pod numerem REGON 160015687. SprintKurier posiada następujące dane kontaktowe - nr telefonu:
  1. adres e-mail: kontakt@sprintkurier.pl;
  2. kontakt pisemny na adres: GLOBAL LOGISTICS CONSULTING MAREK USZPULEWICZ, Opole 45-050, ul. gen. Józefa Zajączka 8/6.
 2. Użytkownik: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której SprintKurier utworzył zgodnie z nin. Regulaminem Konto Użytkownika w Serwisie SprintKurier.
 3. Konsument: osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilny.
 4. Przewoźnik: podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie Usług Kurierskich, tj. przyjmowaniu do przewozu, przewozie i doręczaniu Przesyłek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” gotówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Przewoźnika
 5. Serwis SprintKurier: serwis internetowy prowadzony przez SprintKurier utrzymywany w domenie www.SprintKurier.pl.
 6. Przesyłka: paczki, koperty, palety nadane w ramach jednego zamówienia na Usługę Kurierską złożonego przez Użytkownika w Serwisie SprintKurier.
 7. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a SprintKurier na wykonanie Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługa: usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu przez SprintKurier drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu SprintKurier, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia zamówienia Usługi Kurierskiej.
 9. Usługa Kurierska: usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek Adresatom wykonywana przez Przewoźnika w ramach jego działalności na podstawie Regulaminu Przewoźnika.
 10. Czas realizacji Usługi Kurierskiej: czas, w jakim Przewoźnik przyjmie, przemieści i doręczy Przesyłkę Adresatowi.
 11. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Cennik: dokument umieszczony w Serwisie SprintKurier oraz dostępny w siedzibie SprintKurier określający cenę za wykonanie Usługi.
 13. Dane Dostępowe: login, adres e-mail oraz hasło do konta Użytkownika.
 14. Konto Użytkownika: baza zawierająca dane Użytkownika służące m.in. do realizacji składanych zamówień na Usługę Kurierską, historię zamówień, dane dotyczące wpłat.
 15. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu SprintKurier, dostępny w Serwisie SprintKurier oraz w siedzibie SprintKurier. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu SprintKurier, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie.
 16. Polityka Prywatności - załącznik do Regulaminu określający zasady pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych oraz regulujący prawa i obowiązki Administratora danych oraz Użytkownika
 17. Adresat: osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której skierowana jest Przesyłka.
 18. Informacja handlowa: rozpowszechniane przez SprintKurier do Użytkowników informacje dotyczące oferowanych przez SprintKurier Usług m.in. obniżki cen Usług.

§2 Rodzaj i zakres usług

 1. SprintKurier świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu SprintKurier Usługę polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia zamówienia Usługi Kurierskiej.
 2. SprintKurier nie wykonuje Usługi Kurierskiej – jest ona wykonywana wyłącznie przez Przewoźnika, w ramach jego działalności gospodarczej, na jego ryzyko i odpowiedzialność, na podstawie Regulaminu Przewoźnika. Po zamówieniu usługi Kurierskiej z Serwisu SprintKurier Użytkownik może domagać się od Przewoźnika wykonania Usługi Kurierskiej zgodnie z warunkami Regulaminu Przewoźnika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i Regulaminem Przewoźnika, z którego Usług Kurierskich będzie korzystał, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu SprintKurier. Akceptacja treści ww. Regulaminów jest warunkiem korzystania z Serwisu SprintKurier.
 4. SprintKurier jest autorem Serwisu SprintKurier i właścicielem wszelkich praw do Serwisu SprintKurier.

§3 Założenie i utrzymanie Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier

 1. Celem złożenia zamówienia na Usługę Kurierską Użytkownik rejestruje się w Serwisie SprintKurier – rejestracja polega na utworzeniu w ramach Serwisu SprintKurier Konta Użytkownika. Konto Użytkownika zakładane jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w Serwisie SprintKurier. Przy wypełnianiu formularza Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Regulaminami Przewoźników i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Regulaminu Przewoźników oraz dokonuje wskazania, iż zamierza, albo nie, korzystać z Serwisu SprintKurier jako Konsument.
 2. W przypadku Konsumentów, utworzenie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Konsumenta na złożenie mu przez SprintKurier propozycji zawarcia Umowy dotyczącej świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przy tworzeniu Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu Informacji handlowych dotyczących oferowanych przez SprintKurier Usług na adres e-mail podany podczas zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę na przesyłanie mu przez SprintKurier Informacji handlowych – cofnięcie zgody jest możliwe w szczególności po zalogowaniu się do Konta Użytkownika i wybrania odpowiedniej opcji w polach Serwisu SprintKurier.
 4. Po zaakceptowaniu utworzenia Konta Użytkownika przez Użytkownika, SprintKurier przesyła Użytkownikowi potwierdzenie założenia Konta Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie SprintKurier.
 5. Wraz z potwierdzeniem o utworzeniu Konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje Dane Dostępowe, których podanie jest każdorazowo wymagane, aby Użytkownik mógł uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier i złożyć zmówienie. Zalogowanie się w Serwisie SprintKurier jest równoznaczne z zawarciem Umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy SprintKurier a Użytkownikiem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed osobami nieupoważnionymi Dane Dostępowe.
 7. Dostęp do Konta Użytkownika następuje po zalogowaniu się w Serwisie SprintKurier poprzez podanie Danych Dostępowych Użytkownika we właściwym polu. Każdorazowe skorzystanie z Serwisu SprintKurier jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w jego obowiązującej w danym czasie wersji, dlatego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem każdorazowo przed skorzystaniem z Serwisu SprintKurier.
 8. Po zalogowaniu się w Serwisie SprintKurier Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych podanych przy utworzeniu Konta Użytkownika – aktualizacja tych danych może być konieczna do prawidłowego korzystania z Usługi i wykonywania Usługi Kurierskiej przez Przewoźnika.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wykonania w pełni Usługi, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

§4 Zlecenie wykonania Usługi Kurierskiej

 1. Zlecenie wykonania Usługi Kurierskiej wymaga:
  1. zalogowania się Użytkownika do swojego Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier,
  2. dokonania przez Użytkownika wyboru Przewoźnika, z którego Usługi Kurierskiej chce skorzystać oraz zapoznania się z Regulaminem tego Przewoźnika i jego akceptacji,
  3. wypełnienia formularza, w którym podaje informacje dotyczące Przesyłki,
  4. wyboru przez Użytkownika rodzaju Usługi Kurierskiej, z której zamierza skorzystać,
  5. zatwierdzenia zlecenia Usługi Kurierskiej – przed zatwierdzeniem zlecenia Usługi Kurierskiej Konsument otrzymuje dodatkowo informacje o cenie za świadczenie Usługi Kurierskiej wraz z podatkami ; ponadto Konsument jest poinformowany, że po spełnieniu Usług utraci prawo odstąpienia, o którym mowa w § 3 pkt. 9 Regulaminu. Aby kontynuować dokonanie zlecenia Usługi Kurierskiej Konsument wyraża zgodę na powyższe warunki oznaczając stosowne pole w Serwisie SprintKurier.
  6. zapłaty ceny za Usługę Kurierską zgodnie z Cennikiem.
 2. Składanie zleceń na Usługi Kurierskie za pomocą Serwisu SprintKurier możliwe jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym realizacja zleconych Usług Kurierskich przeprowadzana jest w Dni Robocze w godzinach 8-16. Zlecenie na Usługi Kurierskie, które będzie złożone poza wskazanymi powyżej godzinami oraz w inne dni niż Dni Robocze będzie realizowane w najbliższym Dniu Roboczym.
 3. Użytkownik w ramach Serwisu SprintKurier może korzystać wyłącznie z Usług Kurierskich tych Przewoźników, z którymi w swoim własnym imieniu i bezpośrednio nie ma podpisanej umowy na wykonywanie Usług Kurierskich. Dokonanie przez Użytkownika wyboru Przewoźnika zgodnie z pkt. 1.2. powyżej przy pomocy Serwisu SprintKurier jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że nie korzysta - na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z Przewoźnikiem - z Usług Kurierskich wybranego Przewoźnika i z jego Usług Kurierskich chce skorzystać w ramach Serwisu SprintKurier.
 4. Zatwierdzenie zlecenia zgodnie z pkt. 1.5. powyżej przy pomocy Serwisu SprintKurier jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się i akceptuje obowiązujące w danym czasie Regulamin oraz Regulamin Przewoźnika.
 5. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika i prawidłowość danych przekazanych Przewoźnikowi w celu wykonania Usługi Kurierskiej, ponieważ Usługi Kurierskie odbywają się zgodnie z Regulaminem Przewoźnika, Przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji każdej Przesyłki pod względem wagi oraz rozmiarów. W przypadku stwierdzenia, że zadeklarowane przez Użytkownika dane Przesyłki (waga bądź gabaryty) są niezgodne ze stanem rzeczywistym Przesyłki, Usługa Kurierska zostanie wykonana, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami, które zgodnie z Cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika odpowiadają rzeczywistej wadze lub rozmiarowi Przesyłki .
 6. Użytkownik w celu prawidłowego wykonania Usługi Kurierskiej powinien postępować zgodnie z Regulaminem wybranego przez siebie Przewoźnika.
 7. Użytkownik zostanie powiadomiony przez SprintKurier na adres e-mail podany w trakcie zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika o przyjęciu realizacji Usługi Kurierskiej i czasie realizacji Usługi Kurierskiej. Wraz z tym powiadomieniem Użytkownikowi zostaje dostarczony wygenerowany przez Serwis SprintKurier list przewozowy i/lub etykieta. Użytkownik drukuje ten dokument/te dokumenty i przekazuje Przewoźnikowi podczas odbioru Przesyłki przed przystąpieniem przez Przewoźnika do wykonania Usługi Kurierskiej. Realizacja Usługi Kurierskiej liczona jest od daty fizycznego odebrania paczki od Nadawcy - do daty doręczenia jej do Odbiorcy. Odbiór paczki nie jest gwarantowany przez Przewoźnika i może ulec zmianie ze względu na możliwości logistyczne.
  1. Realizacja powyższej usługi jest możliwa, jeżeli adres email Użytkownika jest aktywny i nie jest dodany do żadnej z list antyspamowych.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Użytkownik może anulować złożone zamówienie na Usługę Kurierską w przeciągu 2 tygodni od złożenia zlecenia. W przypadku anulowania przez Użytkownika opłaconego już zamówienia cena zostanie zwrócona Użytkownikowi niezwłocznie. Można anulować jedynie takie zamówienia na Usługę Kurierską, w trakcie realizacji których nie podjęto jeszcze próby odebrania Przesyłki - w przypadku jednak, gdy Przewoźnik podjął już próbę odebrania Przesyłki i poniósł związane z tym koszty, Przewoźnik może mieć prawo do żądania zapłaty odpowiedniej części ceny zgodnie z obowiązującymi w danym czasie Regulaminem Przewoźnika oraz prawem.
 9. Modyfikowanie danych zamówienia Usługi Kurierskiej odbywa się poprzez anulowanie zamówienia (zgodnie z pkt. 8 powyżej), a następnie złożenia zamówienia wykonania nowej Usługi Kurierskiej. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie danych zamówienia, które jest już w trakcie wykonywania przez Przewoźnika, tj. po odbiorze przez Przewoźnika Przesyłki celem wykonania Usługi Kurierskiej.
 10. Usługi Kurierskie „za pobraniem”. W przypadku wybrania przez Użytkownika Usługi Kurierskiej związanej z doręczeniem Przesyłki „za pobraniem” SprintKurier przekazuje Użytkownikowi pobraną przez Przewoźnika od Adresata kwotę należną Użytkownikowi w ciągu okresu wskazanego i wybranego przez Użytkowanika podczas składania zlecenia. Przekazanie kwoty należnej Użytkownikowi następuje na konto, którego numer został podany przez Użytkownika w dniu złożenia zlecenia na Usługę Kurierską związaną z doręczeniem Przesyłki „za pobraniem” albo na konto bankowe wskazane w Koncie Użytkownika jako konto do zwrotu pobrań albo na konto o innym numerze, wskazanym przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sprintkurier.pl najpóźniej z chwilą doręczenia Przesyłki Adresatowi przez Przewoźnika.
  1. Za dzień zwrotu należności z usługi pobraniowej uznaje się dzień zaksięgowania wypłaty na rachunek bankowy Klienta, widoczny na bankowym potwierdzeniu transakcji z banku Serwisu.

§5 Podstawowe wymagania techniczne konieczne do korzystania z Serwisu SprintKurier

 1. Do korzystania z Serwisu SprintKurier wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do Internetu,
  2. sprawnej drukarki np. atramentowej lub laserowej,
  3. przeglądarki internetowej standardowego typu.

§6 Płatności i rozliczenia

 1. Prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić SprintKurier za Usługę Kurierską cenę, w wysokości właściwej dla rodzaju Przesyłki (według jej rzeczywistej wagi lub rozmiarów) i wybranej Usługi Kurierskiej, która to cena jest określona w Cenniku, zamieszczonym w Serwisie SprintKurier.
 3. W przypadku gdyby cena zapłacona przez Użytkownika nie odpowiadała wynikającej z Cennika cenie właściwej dla rodzaju wybranych Przesyłki i Usługi Kurierskiej (np. na skutek nieprawidłowo podanej przez Użytkownika wagi i wymiarów Przesyłki) lub w przypadku gdyby z wykonaniem Usługi Kurierskiej było połączone konieczne wykonanie dodatkowych usług przez Przewoźnika (np. zwrot Przesyłki, której odbioru odmówił Adresat, brak palet dla zamówionej Przesyłki) Użytkownik zobowiązuje się zapłacić SprintKurier różnicę pomiędzy ceną zapłaconą a ceną należną wynikającą z Cennika. Jeżeli usługa dodatkowa zrealizowana dla przesyłki nie ma odzwierciedlenia w Cenniku, Serwis pobiera opłatę za realizację takiej usługi w wysokości równej opłacie wynikającej z cennika Przewoźnika powiększoną o 20 % marżę. Koszt paczki naliczony przez Przewoźnika stanowi Cenę paczki i jest traktowany jako płaność należna dla Serwisu. Może zostać rozliczony z aktualnym saldem konta Skarbonka Użytkownika.
 4. SprintKurier pobiera cenę za wykonanie Usługi Kurierskiej i rozlicza ją z Przewoźnikiem.
 5. Zapłata ceny za Usługę Kurierską dokonywana jest „z góry” e-przelewem, za pośrednictwem platformy internetowej przelewy24.pl albo "z dołu" jako płatność odroczona.
 6. Zasadą jest zapłata ceny „z góry”.
 7. Płatność „z dołu” jest możliwa tylko wtedy, gdy Użytkownik podczas zakładania Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier powiadomi SprintKurier o wyborze płatności za Usługi Kurierskie „z dołu” i prześle do SprintKurier drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  1. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i decyzję o nadaniu nr NIP;
  2. w przypadku spółek, fundacji i stowarzyszeń wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i decyzję o nadaniu nr NIP;
  3. w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki i decyzję o nadaniu nr NIP oraz dokumenty wskazane w pkt. 7.1. każdego ze wspólników.
  4. Serwis ma prawo do odmowy udostępnienia lub wyłączenia udostępnionej opcji płatności "z dołu" bez podania przyczyny.
 8. Serwis ma prawo do odmowy udostępnienia lub wyłączenia udostępnionej opcji płatności "z góry" oraz "z dołu" w przypadku zaistnienia nieuregulowanych zobowiązań wobec Serwisu.
 9. W ciągu 15 dni po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy , dla Użytkowników z płatnością ceny „z góry” SprintKurier wystawia fakturę VAT, którą otrzymuje Użytkownik. Użytkownik, który korzysta z opcji płatności „z dołu” otrzymuje raz w tygodniu fakturę obejmującą wszystkie wykonane w danym tygodniu Usługi Kurierskie – taka faktura wskazuje odroczony terminem płatności wynoszący 7 dni.
 10. Jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i Użytkownik wyrazi na to zgodę, będzie otrzymywał faktury VAT drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Po zalogowaniu do Serwisu SprintKurier Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie mu przez SprintKurier faktury VAT drogą elektroniczną.
 11. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z przesyłania mu przez SprintKurier faktur VAT drogą elektroniczną, faktury VAT będą wysłane drogą pocztową na adres wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier lub adres zaktualizowany przez Użytkownika.
 12. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności ceny za Usługi Kurierskie za pośrednictwem platformy internetowej przelewy24.pl Użytkownik kieruje bezpośrednio do przelewy24.pl, zgodnie z regulaminem przelewy24.pl dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
 13. Zwrot wpłaconej ceny stosownie do okoliczności odbywa się na podstawie korekty faktury VAT.
 14. Niezapłacone należności Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy mogą być potrącone przez Serwis z należnościami na rzecz Usługobiorcy – zarówno z tytułu pobrania, jak i z tytułu uznania Reklamacji Usługi Przewozu lub Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej (nie dotyczy klientów, którzy są konsumentami). W przypadku Usługobiorców będących konsumentami, dopuszczalność potrącenia regulowana jest przez odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Potrącenie, odbywa się poprzez złożenie oświadczenia, które może mieć także postać elektroniczną. Należność na rzecz Serwisu , może zostać pobrana również z salda konta Skarbonka Usługobiorcy..
 15. W przypadku braku płatności w terminie (zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ) Usługodawcy przysługuje od Usługobiorcy rekompensata za koszty odzyskiwania należności stanowiąca równowartość kwoty:
  1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,
  2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych,
  3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.
  Kwota rekompensaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Powyższy punkt nie dotyczy klientów będących konsumentami.
 16. W przypadku klientów będących konsumentami, w przypadku braku płatności w terminie, Usługodawcy przysługuje rekompensata, w związku z koniecznością windykacji należności. Do kwoty głównej należności zostanie doliczony koszt 30 zł brutto.

§7 Konto Skarbonka

 1. Każdy z Użytkowników może korzystać z dostępnego w Serwisie konta Skarbonka
 2. Konto Skarbonka polega na tym, że Użytkownik płaci SprintKurier „z góry” określoną kwotę, z której korzysta zlecając Usługi Kurierskie o wartości nie przekraczającej wpłaconej kwocie przez okres 3 miesięcy następujących po dniu zapłaty. Po upływie wyżej wymienionego okresu wpłacona kwota, która nie została wykorzystana na zlecenie wykonania Usług Kurierskich, nie podlega zwrotowi. Może być ona wykorzystana na złożenie zleceń kurierskich w ramach Serwisu.
 3. Kwota będąca na saldzie konta Skarbonka może zostać zwrócona Klientowi będącym konsumentem.

§8 Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Usługami oferowanymi przez SprintKurier, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie SprintKurier lub pisemnie.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikacyjne Użytkownika,
  2. numer transakcji lub inne dane określające działania SprintKurier pozwalające na identyfikacje reklamowanej Usługi,
  3. określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do SprintKurier.
 3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji SprintKurier zwróci się niezwłocznie do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 4. SprintKurier rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji zawierającej elementy określone w pkt. 2 powyżej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Przewozu przyjmuje i rozpatruje Przewoźnik realizujący Usługę Kurierską. Jako strona umowy z Przewoźnikiem Usługodawca wykonuje przysługujące mu uprawnienia z Usługi Kurierskie w swoim imieniu, lecz na rzecz Użytkownika, w oparciu o informacje i materiały dostarczone przez Użytkownika.
 6. Reklamacje dotyczące Usług Kurierskich powinny być zgłaszane bezpośrednio do Przewoźnika zgodnie z zasadami wskazanymi w odpowiednim Regulaminie Przewoźnika.
 7. Złożenie reklamacji poprzez Serwis skutkuje powiadomieniem Przewoźnika przez Usługodawcę o zakwestionowaniu wykonanej przez niego Usługi Kurierskie oraz stanowi zgłoszenie przez Użytkownika żądania rozpoczęcia przez Usługodawcę właściwej procedury reklamacyjnej u Przewoźnika, który realizował Usługę Kurierską
 8. Reklamacje składane do Przewoźnika za pośrednictwem Serwisu SprintKurier przekazywane są niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni od momentu ich wpłynięcia do Serwisu. Przekazanie reklamacji do Przewoźnika potwierdzone jest informacją zwrotną. Przewoźnik potwierdza przyjęcie reklamacji w odpowiedniej formie dla kuriera. Za termin przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przyjmuje się termin potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.
 9. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi.
 10. W przypadku niewykonania zamówienia przez Partnera Użytkownik powinien zgłosić ten fakt administracji serwisu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez formularz kontaktowy.
 11. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku niezwłocznego uregulowania zobowiązań na saldzie wobec Usługodawcy.
 12. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika.
 13. Jeżeli będzie to konieczne do dochodzenia roszczeń przez Użytkownika wobec Partnera w zakresie uszkodzenia, ubytku, zagubienia i opóźnienia przesyłki, Usługodawca dokona na żądanie Użytkownika nieodpłatnej i pisemnej cesji uprawnień nadawcy wobec Przewoźnika. Nieuzasadniona odmowa cesji skutkuje odpowiedzialnością Usługodawcy wobec Użytkownika za szkodę w przesyłce. Dokonanie cesji nie jest możliwe w przypadku dochodzenia roszczeń ze względu na opłaty dodatkowe oraz płatności dotyczących zamówienia.
 14. W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem lub zagubieniem przesyłki ubezpieczyciel zaspokaja roszczenia z tytułu poniesionej straty według rzeczywistej wartości szkody – według wartości netto (bez podatku VAT). Płatnik podatku VAT ma możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT (dokonania stosownego odliczenia podatku). Reklamacje te rozpatrywane są na podstawie przedłożonych przez Uzytkownika dokumentów potwierdzających wielkość szkody. W przypadku braku możliwości udukomentowania rzeczywistych kosztów wytworzenia lub zakupu ubezpieczyciel uznaje marżę handlową sprzedawcy na poziomie 30 %.

§9 Działanie Serwisu SprintKurier

 1. SprintKurier gwarantuje dostęp do Serwisu SprintKurier, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. SprintKurier informuje, że mogą wystąpić przerwy techniczne w dostępie do Serwisu SprintKurier spowodowane w szczególności koniecznością wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Serwisu SprintKurier, jak również w przypadku awarii. W przypadku wystąpienia takich okoliczności SprintKurier będzie informował o nich na stronie Serwisu podając także informacje o przewidywanym okresie trwania utrudnień.

§ 10 Czas trwania Umowy i Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która zawarł umowę z SprintKurier, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy następujące lub podobne oświadczenie na piśmie: „Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej z SprintKurier w dniu […]”. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy świadczenie Usługi rozpoczęto, za zgodą konsumenta wyrażoną choćby poprzez złożenia zamówienia na Usługę Kurierską, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto Użytkownika z Serwisu SprintKurier i tym samym rozwiązać Umowę z SprintKurier.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu oraz nieterminowego regulowania należności za Usługi Kurierskie, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu lub uiszczenia zaległych należności, SprintKurier ma prawo - w przypadku nie ustosunkowania się przez Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania – do:
  1. rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą wysłania przez SprintKurier Użytkownikowi oświadczenia o rozwiązaniu Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika; lub
  2. zablokowania Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier, o czym Użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas zakładania Konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika.

§11 Odpowiedzialność SprintKurier

 1. SprintKurier odpowiada przed Użytkownikiem za zrealizowanie Usługi tzn. za przekazanie wskazanemu przez Użytkownika Przewoźnikowi zlecenia Usługi Kurierskiej oraz za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego.
 2. SprintKurier nie świadczy usług przewozu przesyłek. Za dostarczenie przesyłek odpowiada wybrany przez Użytkownika Przewoźnik
 3. SprintKurier nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje działania:
  1. za działania Użytkownika, w tym wybór Przewoźnika lub podanie nierzetelnych danych dot. Przesyłki, brak nadania przez Użytkownika Przewoźnikowi przesyłki w celu wykonania zamówionej Usługi Kurierskiej;
  2. za działania Przewoźnika, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Kurierskiej;
  3. za działania Adresata, w tym za przyjęcie lub odmowę przyjęcia przez niego Przesyłki lub zapłatę bądź brak zapłaty kwoty należnej przy doręczeniu Przesyłki „za pobraniem”.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie SprintKurier danych osobowych Użytkownika i Adresata jest dobrowolne.
 2. Użytkownik z chwilą założenia Konta Użytkownika w Serwisie SprintKurier wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach okreslonych w Polityce Prywatności, w celu świadczenia przez SprintKurier Usług, a dokonując wyboru Przewoźnika w Serwisie SprintKurier Użytkownik wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe mógł przetwarzać Przewoźnik w zakresie wymaganym do wykonania Usługi Kurierskiej.
 3. Zasady zbierania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Serwisu SprintKurier, ktora stanowi załącznik do Regulaminu
 4. W zakresie realizacji Usługi SprintKurier zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujacego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik i SprintKurier przy realizacji Usług są związani treścią Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia na Usługę Kurierską, zgodnie z §4 pkt. 4 powyżej. Zmiana Regulaminu dokonana przez SprintKurier nie jest skuteczna wobec zamówień na Usługi Kurierskie złożone przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu, chyba że SprintKurier i Użytkownik wyrażą zgodę na stosowanie w takim przypadku aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Regulaminu SprintKurier informuje, z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając informacje na stronie Serwisu SprintKurier oraz zawiadamiając Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez SprintKurier nie krócej jednak niż 3 dni od dnia udostępnienia ich w Serwisie SprintKurier. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu powinien rozwiązać Umowę z SprintKurier. Brak oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest równoznaczny z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 4. Postanowienia zawarte w §4 pkt. 8 zd. pierwsze, §4 pkt. 9 zd. ostatnie, w §6 pkt. 7, w §6 pkt. 13 oraz w §7 pkt. 4 i §7 pkt. 5 zd. drugie nie mają zastosowania do Konsumentów. W szczególności: w przypadku Konsumentów cena pobrana za wykupienie pakietu biznesowego jest zwracana w części niewykorzystanej, proporcjonalnie do okresu obowiązywania tego pakietu, a cena wpłacona na konto Skarbonka jest zwracana w części niewykorzystanej po upływie okresu 6 miesięcy od dnia jej zapłaty.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem a SprintKurier zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie m.in. przepisy kodeks cywilnego o zleceniu, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. SprintKurier informuje Konsumentów, że w ramach świadczonych Usług stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 2024-06-01 r.